පොල්ගහතැන්න යන ප්‍රදේශයේ ත්‍රස්තවාදී පුහුණු කඳවුරක් යැයි හැඟෙන ස්ථානයක්

Pasyala adventure club (5)

පස්‍ යාල නාඹුලුව – පොල්ගහතැන්න යන ප්‍රදේශයේ ත්‍රස්තවාදී පුහුණු කඳවුරක් යැයි හැඟෙන ස්ථානයක්.

මෙතන පැමිණි පසුව මොවුන් පවසන්නේ පාසල් ළමයින් බාලදක්ෂ පුහුණු වීම් සඳහා යොදාගත් ස්ථානයක් බවයි. නමුත් මේවා දැකීමෙන් එවැනි දෙයක් සිතා ගත නොහැකිය ..මේ ස්ථානය Pasyala adventure club (pvt) ltd නමින් පුවරුවක්ද දක්නට ලැබේ.

පොලිසිය , හා ආරක්ෂක අංශ මේ සම්බන්දයෙන් කිසිවක් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

https://www.cybersrilanka.com/wp-content/uploads/2019/04/Pasyala-adventure-club.jpg
Pasyala adventure club (6)
Pasyala adventure club (4)

Pasyala adventure club (3)
Pasyala adventure club (2)