ගෑස්පහ මංසන්ධියේ සැකකටයුතු යතුරුපැදියක් පුපුරුවා හරී