Maheshika Bandara Hot Photo Shoot

Maheshika Bandara0

Maheshika Bandara (12)

Maheshika Bandara (11)
Maheshika Bandara (10)
Maheshika Bandara (9)
Maheshika Bandara (8)
Maheshika Bandara (7)
Maheshika Bandara (6)
Maheshika Bandara (5)
Maheshika Bandara (4)
Maheshika Bandara (3)
Maheshika Bandara (2)
Maheshika Bandara (1)

Maheshika Bandara Hot Photo Shoot

Talent: Maheshika Bandara
Retouch: Nalaka Sanjeewa
HMUA: Dilum de Silva
Photography: Sithara Harshani