දෙවන වාරයේ පාසල් ආරම්භ කිරීම 29 වන සඳුදා

School Open

දෙවන වාරයේ පාසල් ආරම්භ කිරීම 29 වන සඳුදා දින දක්වා කල් දමා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසා ඇත. 

දෙවන වාරයේ පාසල් විවෘත කිරිම 22 ට නියමිතව තිබී එය 24 ට කල් තැබුවේ ආරක්ෂක හේතු මතය. පවතින වාතාවරණය මත නැවතත් එම දිනය 29 වන සඳුදා දක්වා කල් දමා ඇති අතර මෙය රජයේ සියලුම පාසල් සදහා වලංගු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.