Thunurie Kariyawasam Photo Shoot

Saj Artz Photography

Thunurie Kariyawasam0

Thunurie Kariyawasam 8

Thunurie Kariyawasam 7

Thunurie Kariyawasam 6

Thunurie Kariyawasam 5

Thunurie Kariyawasam 4

Thunurie Kariyawasam 3

Thunurie Kariyawasam 2

Thunurie Kariyawasam 1

Thunurie Kariyawasam Photo Shoot

In frame – Thunurie Kariyawasam
Saj Artz Photography
HMUA – Salon Mira (Nishanthi ransinghe)